مرکز تخصصی ارائه گواهینامه امنیتی SSL

سرور اس‌اس‌ال؛ خرید آنلاین گواهینامه امنیتی اس‌اس‌ال

PositiveSSL

حراج
222750 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Low

GGSSL Wildcard

حراج
ویژه
2227500 تومان در سال

Issuer : GGSSL

Type : Personal

Domain : 2

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

Certum CommercialSSL .IR

حراج
ویژه
249900 تومان در سال

Issuer : Certum

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : None

Certum CommercialSSL Wildcard .IR

حراج
ویژه
1999000 تومان در سال

Issuer : Certum

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : None

QuickSSL Premium

حراج
2178000 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

RapidSSL

حراج
420750 تومان در سال

Issuer : RapidSSL

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Low

RapidSSL Wildcard

حراج
4207500 تومان در سال

Issuer : RapidSSL

Type : Personal

Domain : 2

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

SSL123

حراج
1386000 تومان در سال

Issuer : Thawte

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

SSL Web Server

حراج
3217500 تومان در سال

Issuer : Thawte

Type : Business

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : High

SSL Web Server EV

حراج
6682500 تومان در سال

Issuer : Thawte

Type : Ecommerce

Domain : 1

Validate : EV (greenbar)

Assurance : Very high

True BusinessID

حراج
3069000 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Business

Domain : 1

Validate : Organization validation

Assurance : High

True BusinessID Wildcard

حراج
99999999.99 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Business

Domain : 1 Domain Secured + All subdomains

Validate : Organization validation

Assurance : High

True BusinessID with EV

حراج
6682500 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Ecommerce

Domain : 1

Validate : EV (greenbar)

Assurance : Very High

EssentialSSL

حراج
495000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

PossitiveSSL Multi-Domain

حراج
940500 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 3-100 Domains

Validate : Domain validation

Assurance : low

GGSSL MultiDomain

حراج
742500 تومان در سال

Issuer : GGSSL

Type : Personal

Domain : 3-100 Domains

Validate : Domain validation

Assurance : low

InstantSSL

حراج
1237500 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : High

InstantSSL Pro

حراج
1831500 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : High

PremiumSSL

حراج
2178000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Organization

Domain : 1 Domain Secured

Validate : Organization validation

Assurance : High

Multi-Domain SSL

حراج
3960000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Organization

Domain : 3-100 Domains

Validate : Organization validation

Assurance : High

PossitiveSSL Wildcard

حراج
3267000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1 Domain Secured + All subdomains

Validate : Domain validation

Assurance : low

EssentialSSL Wildcard

حراج
3762000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1 Domain Secured + All subdomains

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

PremiumSSL Wildcard

حراج
5940000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Organization

Domain : 1 Domain Secured + All subdomains

Validate : Organization validation

Assurance : High

EV SSL

حراج
4455000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Ecommerce

Domain : 1 Domain Secured

Validate : EV (Greenbar)

Assurance : Very High

EV Multi-Domain SSL

حراج
9900000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Ecommerce

Domain : 3-100 Domains

Validate : EV (Greenbar)

Assurance : Very High

آخرین بروزرسانی قیمت : 2020-09-25

مشتریان

3444

تعداد مشتریان عضو پرتال کاربران

گواهینامه

4260

تعداد گواهینامه های فعال شده برای مشتریان